Vedtægter

Badmintonklubben KIK

§ 1.
Foreningens navn er ”Klub i klubben”. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2.
Klubbens formål er, at fremme interessen for badmintonspillet og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv omkring klubbens aktiviteter. Formålet er endvidere at udbrede kendskabet til denne idræt og styrke det forpligtende fællesskab, for herigennem at styrke folkeoplysningen ved at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen og samfundet. Klubben henvender sig både til børn og voksne.

§ 3.
Foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger – eller anden motiveret begrundelse – er til hinder herfor.

§ 4.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 5.
Bestyrelsen består af formanden, kasseren og 2 bestyrelsesmedlem som vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og bestyrelsesmedlemmet er på valg i lige år, medens kasseren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Der kan desuden vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
§ 6.
Den valgte, Formanden eller kasseren kan ændre den administrative adgang til foreningens bankaktivitet, hvis en af de valgte ikke længere er valgt til de pågældende tillidshverv. Kassereren forvalter klubbens pengemidler. Revisorerne skal føre kontrol med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingens afholdelse gennemgå regnskabet og kassebeholdningen. Regnskabet skal være forsynet med kasserens og revisorens underskrift inden det fremlægges på generalforsamlingen. Revisorerne har i øvrigt til en hver tid ret til at efterse regnskabet.
Køb, salg og låneoptagelse af fast ejendom, skal godkendes af Generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger fra 1. januar 2016 kalenderåret.

§ 7.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang årligt i forbindelse med årsafslutningen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring med angivelse af forhandlingsemne/er.
En generalforsamling skal for at være lovlig indvarsles 14 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling dog kun 5 dage. Lovændring og regnskab skal fremlægges senest 3 dage før generalforsamlingen

Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Hvis et medlem under 18 år ønsker at stemme på generalforsamlingen, har medlemmets forældre/værge stemmeretten

Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

§ 8.
Dagsorden for generalforsamlinger er:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Valg af bestyrelse
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal
Kasseren og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal
Hvert år vælges Revisor og op til 2 bestyrelsessuppleanter
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.
Kontingenter og indskud fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 10.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11.
I tilfælde af klubbens ophævelse skal dens eventuelle aktiver – efter at alle påtagne forpligtelser er opfyldt – skænkes til sportslige formål i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.

Vedtaget på Foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 22. august 2011 samt ændret på generalforsamling d. 23. maj 2015.